1. Yleistä

 

1.1 Käyttöehtojen kohde ja Palvelun kuvaus

RedFox Languages Oy, osoite: Yliopistonkatu 30, 40100 Jyväskylä, Suomi (jäljempänä "Yritys") tarjoaa palveluita ja tuotteita, kuten RedFox -palvelua, (jäljempänä "Palvelu") käyttäjilleen (jäljempänä "Asiakas") näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun tarkempi sisältö määräytyy Palvelun verkkosivuilla tai muutoin Palvelun tilauksen yhteydessä esitettyjen palvelukuvausten ja erityisehtojen mukaisesti. Nämä käyttöehdot eivät koske Kääntäjä-palvelua, vaan siellä on omat erilliset ehdot.

 

1.2 Sovellettavat sopimusehdot ja soveltamisjärjestys

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluun ja Palvelusta saatavien Yrityksen tuottamien palveluiden ja tuotteiden käyttämiseen ja tilaamiseen. Lisäksi Palvelun eri osissa voidaan edellyttää erillisten sopimusten tekemistä Yrityksen kanssa näistä ehdoista poikkeavin tai näitä ehtoja täydentävin erityisehdoin ja palvelukuvauksin. Jos nämä yleiset ehdot ja tiettyä Palvelun osaa koskevat tarkemmat ehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan kyseisen Palvelun osan osalta ensisijaisesti tarkempia ehtoja ja toissijaisesti näitä yleisiä ehtoja.

 

1.3 Maksulliset palvelut

Asiakkaalla on mahdollisuus tilata Palvelussa tarjolla olevia erilaisia tuotteita tai palveluita verkkomaksuilla, luottokorttimaksuilla tai muuta ilmoitettua maksuvälinettä käyttäen. Yritys ilmoittaa kunkin tuotteen tai palvelun osalta maksutavan mukaisen hinnan ja näitä ehtoja täydentävät toimitusehdot erikseen.

 

1.4 Asiakkaan peruuttamisoikeus

Kun Asiakas hankkii Palvelun kautta maksullisia tuotteita tai palveluita, ei Asiakkaalla ole peruuttamisoikeutta sen jälkeen kun kyseessä olevan tuotteen tai palvelun suorittaminen tai toimittaminen on Asiakkaan tilauksen perusteella sähköisesti aloitettu.

 

2. Sopimuksen syntyminen

 

2.1 Sopimuksen syntyminen Palvelussa

Sopimus syntyy, kun Asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä hyväksynyt nämä käyttöehdot ja kun Yritys on hyväksynyt Asiakkaan maksusuorituksen tuotteen tai palvelun hankkimiseksi.

 

2.2 Asiakkaan Palvelussa antamien tietojen oikeellisuus

Asiakkaan Palvelussa antamat toimeksiannot käsitellään ja välitetään Asiakkaan antamien tietojen perusteella. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta eikä Yrityksellä ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää tietoja.

 

3. Tunnistautuminen

 

3.1 Tunnistautumisvälineet

Eräiden Palvelun osien käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa tai muuta Yrityksen hyväksymää tunnistautumismenettelyä.

 

3.2 Asiakkaan tunnistautumisvälineet

Yrityksellä on Asiakasta kuultuaan oikeus valita ja/tai hyväksyä Asiakkaan käyttöön tulevat käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tunnisteet. Ne säilyvät Yrityksen omistuksessa eikä Asiakkaalla ole mitään oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

 

3.3 Yrityksen oikeus muuttaa tunnistautumisvälineitä

Yrityksellä on koska tahansa oikeus muuttaa Asiakkaan tunnistautumisvälineitä. Yritys ilmoittaa tunnistautumisvälineiden muutoksista Asiakkaalle etukäteen, jos se on kohtuudella mahdollista.

 

3.4 Tunnistautumisvälineiden säilyttäminen

Asiakas vastaa tunnistautumistietojensa huolellisesta säilyttämisestä. Asiakas sitoutuu säilyttämään salasanansa sekä mahdolliset muut lisätunnisteet erillään toisistaan ja siten, ettei sivullisella ole mahdollisuutta saada niitä tietoonsa. Tunnistautumisvälineisiin liittyvä salasana on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa sivulliselle.

 

4. Palvelun tuottaminen ja käyttö

 

4.1 Palvelun tuottaminen

Yrityksellä on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Yrityksellä on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin ja ohjelmistoihin, Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Yritys pyrkii ilmoittamaan Asiakkaaseen vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen esimerkiksi Palvelussa julkaistavilla tiedotteilla.

Yrityksellä on oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tuottaminen. Yritys pyrkii tällöin ilmoittamaan tästä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

 

4.2 Käyttöoikeus Palvelussa julkaistavaan aineistoon

Palvelu sisältää ja sen kautta on saatavilla tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Yrityksen nimenomaista kirjallista lupaa tai Palvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta laajemmasta käyttöoikeudesta (esim. lehdistötiedotteet) oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten hyödyntää Palvelusta tai sen kautta saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään. Palvelussa esitetyn tai sen kautta saatavilla olevan aineiston oikeudenhaltija voi tehdä vaatimuksia suoraan Asiakasta kohtaan suojatun aineiston tämän kohdan vastaisen käytön perusteella.

 

4.3 Käyttöoikeus ohjelmistoihin ja dokumentteihin

Yritys myöntää Asiakkaalle käyttöoikeuden Yrityksen sopimuksen perusteella toimittamien ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin. Käyttöoikeuden perusteella Asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja asiakirjoja ainoastaan ohjelmistojen mukana mahdollisesti seuraavien lisenssiehtojen ja Yrityksen ohjeiden mukaan ja vain välittömästi Palvelun käyttöön liittyen. Ohjelmistojen ja asiakirjojen sekä niiden muutettujen versioiden omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Yrityksen tai kolmannen osapuolen (kuten Yrityksen päämiehen tai alihankkijan) omaisuutta, eikä Asiakkaalla ole ilman Yrityksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

 

4.4 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot

Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset päätelaitteet, ohjelmistot ja yhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestinverkkoon ja internetiin) eivät kuulu Palveluun. Asiakas vastaa tällaisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja päivityksistä. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse Yrityksen tai Palvelun toimintaa. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava Palvelusta.

 

5. Palvelun ylläpitäminen, vikojen korjaaminen ja tietoturva

 

5.1 Palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen

Yritys pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta mahdollisten erikseen ilmoitettavien palvelukohtaisten aukioloaikojen puitteissa ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset virheet kohtuullisessa ajassa. Yritys ei kuitenkaan takaa Palvelun virheettömyyttä tai sitä, että Palvelu on keskeytyksettä Asiakkaan käytettävissä.

 

5.2 Tilapäiset keskeytykset

Yrityksellä on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos se on perustellusta syystä tarpeen. Tällöin Yritys pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Yritys tiedottaa Asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

 

5.3 Tietoturva

Yritys pyrkii mahdollisuuksiensa rajoissa tarjoamaan Palvelun siten, että ulkopuoliset eivät pääse oikeudettomasti käsiksi Asiakkaan tietoihin tai kommunikaatioon, mutta ellei palvelukohtaisesti ole nimenomaisesti erikseen muuta ilmoitettu, Yritys ei voi kuitenkaan taata Palvelun tietoturvaa tai sen tasoa. Palvelun tuottamiseen liittyvät muut osapuolet (esim. verkko- tai matkaviestinoperaattorit) vastaavat omien palveluidensa tietoturvasta.

 

6. Asiakastietojen käyttö ja luovutus

 

6.1 Tietojen antaminen

Asiakkaan tulee ennen Palvelun avaamista antaa Yritykselle sen vaatimat Palvelua varten tarvittavat tiedot (Asiakastiedot) sekä tarkistaa annettujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Asiakastietojensa muutoksista Palvelun verkkosivuilla Asetukset -kohdassa.

 

6.2 Henkilötietojen käsittely Palvelussa

 

Yritys noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä ja käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja näiden käyttöehtojen ja henkilötietolain edellyttämän rekisteriselosteen mukaisesti. Yritys voi käyttää Asiakkaan tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jos tietojen käsittely tapahtuu Yrityksen ohjeiden mukaan ja Yrityksen hyväksi ja lukuun.

 

6.3 Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään Palvelun tuottamiseen, Palvelun turvallisuuden ylläpitoon, asiakassuhteen hoitamiseen, suoramarkkinointiin sekä Palvelun käytön tutkimiseen ja Palvelun edelleen kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää Yrityksen ja sen kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymän kuuluvien yhtiöiden rekistereissä. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Yrityksen ja sen yhteistyökumppaneiden mainonnan kohdistamiseen Asiakkaaseen luovuttamatta tietoja ulkopuoliselle taholle.

Asiakas voi halutessaan kieltää tietojensa käytön ja luovuttamisen suoramarkkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä Yrityksen Asiakaspalveluun. Yrityksen lähettämään suoramarkkinointiin on lisätty mahdollisuus kieltää sen lähettäminen.

 

6.4 Palvelun säännönmukaiset tietolähteet

Yritys kerää henkilötietoja pääsääntöisesti Asiakkaalta itseltään. Yritys voi kerätä, tietosuojaa koskevan lainsäädännön puitteissa, Asiakasta koskevia tietoja omista rekistereistään ja yhdistää näitä tietoja muista Yrityksen tai sen kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden tai kolmansien osapuolten rekistereistä (esim. luottotietorekisteristä) saataviin tietoihin.

Lisäksi Yritys voi käyttää Palvelun käyttöön liittyvien tietojen keräämiseen käyttöä koskevia lokitiedostoja sekä Palvelun Asiakkaan koneelle tallentamia ns. eväste- (cookie) tai muita sellaisia tietoja. Eväste-tiedoston avulla Palvelu tunnistaa Asiakkaan koneen ja tällä tavoin Yritys voi tarjota Asiakkaalle Palvelua, joka ottaa paremmin huomioon Asiakkaan toivomukset ja mieltymykset. Palvelun käyttämät eväste-tiedostot eivät sisällä tietoja Asiakkaan käyttäjätunnuksesta, salasanasta, osoitteesta tai puhelinnumerosta eikä eväste-tiedoston perusteella voida päästä käsiksi tällaisiin tietoihin. Yritys ei kerää eväste-tiedostojen perusteella tietoja Asiakkaan tietokoneen käytöstä tai verkkokäyttäytymisestä Palvelun ulkopuolella. Useimmat selaimet mahdollistavat eväste-tiedostojen käytön estämisen, mutta joidenkin asiakaskohtaiseen räätälöintiin perustuvien Palvelun osien käyttö ei välttämättä ole mahdollista, jos selain on asetettu siten, että se ei hyväksy eväste-tiedostoja.

 

6.5 Tietojen luovuttaminen

Yrityksellä on oikeus luovuttaa tarpeelliset tiedot niille, jotka perivät maksuja Palvelun kautta tilatuista tai käytetyistä palveluista, tuotteista ja aineistosta. Lisäksi Yrityksellä on oikeus luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille lainsäädännön sallimissa rajoissa Palveluun liittyvää suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Yrityksellä on myös oikeus siirtää tietoja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yhtiölle sekä yritysjärjestelyiden yhteydessä. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille muita käyttötarkoituksia varten edellyttää Asiakkaan erikseen antamaa suostumusta.

 

7. Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

 

7.1 Yrityksen vahingonkorvausvelvollisuus

Yritys on velvollinen maksamaan Asiakkaalle vahingonkorvausta Yrityksen näiden käyttöehtojen vastaisella tuottamuksellisella toiminnallaan tai laiminlyönnillään aiheuttamistaan, Asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. Yrityksen vastuu vahingoista rajoittuu kaikissa tapauksissa siihen määrään, jonka Asiakas on maksanut palvelun tai sen osan käytöstä.

 

7.2 Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset

Yritys ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. Yritys ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Yritys ei myöskään vastaa Palvelun tai sen kautta saatavilla olevien palvelujen sisältämien haitallisten ohjelmien (virus, madot jne.) tai virheellisen sisällön Asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Yritys ei myöskään korvaa Asiakkaan, tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja. Yrityksellä ei ole korvausvelvollisuutta näiden käyttöehtojen mukaisten oikeuksiensa käytöstä.

 

7.3 Viat asiakkaan hallitsemissa laitteissa tai ohjelmistoissa

Jos Asiakas tahallisesti tai Yrityksen huomautuksesta huolimatta käyttää viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, hän vastaa Yritykselle mahdollisista vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista.

 

7.4 Vahingonkorvauksen vaatiminen

Vahingonkorvausta on vaadittava Yritykseltä korvausvaatimuksen menettämisen uhalla kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

 

8. Maksut ja laskutus

 

8.1 Palvelusta maksettavat maksut

Asiakas maksaa Palvelun maksullisten osioiden käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut. Palvelun hintatiedot ovat saatavilla Palvelun verkkosivuilla osoitteessa www.RedFoxSanakirja.fi. Yritys voi käyttää Palvelun käytöstä johtuvien maksujen perimiseen kolmansien osapuolien laskutuspalveluita. Näissä tapauksissa Palvelun käytöstä aiheutuvat maksut laskutetaan kyseisten kolmansien osapuolten (esimerkiksi matkaviestinoperaattorin) ja Asiakkaan välisissä sopimuksissa määriteltyjen laskutuskausien ja -ehtojen mukaisesti, ellei Palvelun yhteydessä ole muuta ilmoitettu.

 

8.2 Hinnanmuutokset

Yritys pidättää oikeuden muuttaa hinnastojaan sekä Palvelun käytöstä perittäviä maksuja. Kulloinkin voimassaolevat hinnat ilmoitetaan Palvelun verkkosivuilla.

 

8.3 Maksutavat

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

 

9. Sopimuksen kesto ja Palvelun asiakaskohtaisten osien käytettävyys

 

9.1 Asiakaskohtaisten palveluiden ja tuotteiden ajallinen kesto

Yritys ilmoittaa määräaikaisten Palvelun osien osalta kyseisen osan voimassaoloajan joko palvelun tilaamisen yhteydessä tai muulla tavoin Palvelussa. Asiakkaan tulee huomioida, että Palvelu ja sen sisältämät ominaisuudet eivät ole luonteeltaan ikuisia, eikä Yritys takaa Palvelun tai sen kautta hankittujen tuotteiden tai palveluiden muuttumattomuutta. Käyttäjätunnusta ja muuta Palveluun liittyvää henkilökohtaista tietoa säilytetään vähintään kaksitoista (12) kuukautta Asiakkaan edellisen tilausjakson päättymisestä. Tämän jälkeen Yrityksellä on oikeus poistaa käytöstä Asiakkaan käyttäjätunnus ja muut Asiakkaan Palveluun liittyvät henkilökohtaiset tiedot.

 

10. Asiakkaan Palvelun sulkeminen

 

10.1 Yrityksen oikeus sulkea Palvelu

Yrityksellä on oikeus sulkea Asiakkaan Palvelu kokonaan tai osittain ja jättää Asiakkaan antama toimeksianto täyttämättä, jos:

  • Asiakas on laiminlyönyt erääntyneen saatavan suorittamisen,
  • Asiakas käyttää Yrityksen antamasta muistutuksesta huolimatta häiriöitä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja,
  • Asiakas on aiheuttanut Palvelun käytöllä häiriötä Yritykselle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille,
  • Asiakas rikkoo sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,
  • Asiakas on antanut Asiakkaan Palvelun avaamisen yhteydessä tai myöhemmin oleellisesti virheellisiä tietoja, tai
  • On syytä epäillä, että Asiakas käyttää Palvelua lainvastaiseen toimintaan.

 

11. Sopimuksen päättyminen

 

11.1 Asiakkaan irtisanomisoikeus

Asiakas voi irtisanoa sopimuksen noudattaen kahden (2) viikon irtisanomisaikaa.

 

11.2 Yrityksen irtisanomisoikeus

Yrityksellä on oikeus irtisanoa sopimus noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa.

 

11.3 Yrityksen oikeus sopimuksen purkuun

Yrityksellä on oikeus purkaa sopimus, jos:

  • Asiakas ei ole käyttänyt Palvelua yli kahteentoista (12) kuukauteen,
  • Asiakkaan Palvelu on ollut yhden (1) kuukauden kokonaan suljettuna kohdassa 10.1 mainitusta syystä,
  • Asiakas on muutoin olennaisesti ja huomautuksesta huolimatta laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan.

 

11.4 Purku- ja irtisanomisilmoituksen muoto

Sopimus puretaan ja irtisanotaan kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti Palvelun kautta välitetyllä viestillä esimerkiksi lähettämällä ilmoitus Asiakkaan Yritykselle viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

12. Sopimuksen päättymisen seuraukset

 

12.1 Palvelun käytön päättyminen ja aineiston poistaminen

Sopimuksen päättyessä Yritys estää Asiakkaan Palvelun käytön Asiakkaan tunnistautumistietoja käyttäen ja poistaa Asiakkaan Palvelun asiakaskohtaisiin osiin mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.

 

12.2 Maksujen palauttaminen

Sopimuksen päättyessä Yritys ei palauta Asiakkaalle mitään maksuja Palvelusta tai siihen sisältyneistä etumaksuista tai osto-oikeuksista.

 

13. Muut ehdot

 

13.1 Ilmoitukset

Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset Yrityksen osoitteeseen RedFox Languages Oy, Yliopistonkatu 30, 40100 Jyväskylä, Suomi. Yritys voi lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Palvelua koskevia yleisiä tiedotteita voidaan julkaista myös Palvelun verkkosivuilla.

 

13.2 Sopimuksen siirtäminen

Yrityksellä on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle. Yritys ilmoittaa Asiakkaalle siirrosta hyvissä ajoin etukäteen. Yrityksellä on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Yrityksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

 

13.3 Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Tähän sopimukseen ja sen palvelukohtaisiin erityisehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa, Suomessa.

 

13.4 Ylivoimainen este

Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

 

13.5 Käyttöehtojen voimaantulo

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.4.2014 ja ovat voimassa toistaiseksi. Käyttöehdot ovat saatavissa Yritykseltä maksutta.

 

13.6 Käyttöehtojen muutokset

Yritys voi muuttaa näitä käyttöehtoja. Asiakkaalle ilmoitetaan uusista käyttöehdoista asiakastiedottein tai/ja Palvelussa (esim. Palvelun verkkosivuilla osoitteessa www.redfoxsanakirja.fi). Muutettuja käyttöehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.